Polityka prywatności AliveCor

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 30 kwietnia 2020 r.

Witamy w AliveCor! Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje sposób, w jaki firma AliveCor, Inc. („AliveCor”, „nasza firma” lub „firma AliveCor”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje, które uzyskuje na temat korzystania przez użytkownika z witryny internetowej alivecor.com („Witryna”), aplikacji Kardia™ („Aplikacja”) i oprogramowania KardiaPro™ („KardiaPro”), łącznie zwanych „Usługami”, w tym informacje zgromadzone z urządzeń AliveCor (np. KardiaMobile®), które użytkownik łączy ze swoim urządzeniem mobilnym w celu uruchomienia Aplikacji.

**Czy niniejsza Polityka dotyczy użytkownika?**


Informacje, które firma AliveCor gromadzi na temat użytkownika. Firma AliveCor gromadzi informacje przesyłane bezpośrednio od niego, z urządzeń i usług stron trzecich, z którymi się łączy, a także automatycznie za pośrednictwem Usługi, z której korzysta.

Kiedy użytkownik tworzy, aktualizuje lub dodaje informacje do swojego profilu. Kiedy użytkownik rejestruje się w Usłudze, firma AliveCor gromadzi podane przez niego dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, płeć, wzrost oraz datę urodzenia. Nasza firma gromadzi również wszelkie informacje dodatkowe, które użytkownik zdecyduje dodać do swojego profilu, w tym: wagę, wskaźnik masy ciała (BMI), czy jest palaczem czy niepalącym, jego stan zdrowia, informacje związane z przyjmowanymi lekami, jego identyfikator pacjenta, a także poziom jego aktywności.

Gromadzimy informacje dodatkowe z Urządzeń, które użytkownik łączy ze swoją Aplikacją:

Gdy użytkownik korzysta z usługi interpretacji klinicznej. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usługi interpretacji klinicznej AliveCor, zgodnie z definicją w Warunkach korzystania z usług AliveCor na stronie https://www.alivecor.com/tos/ nasza firma otrzyma wyniki analizy klinicznej użytkownika oraz dostarczy je użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji.


Jak firma AliveCor wykorzystuje dane użytkownika

Firma AliveCor przetwarza dane użytkownika, w tym jego dane osobowe, w następujących celach:


Jak firma AliveCor udostępnia dane użytkownika. Nasza firma może udostępniać dane użytkownika, w tym jego dane osobowe, w następujące sposoby:


Informacje dotyczące Tarczy Prywatności dla rezydentów UE i Szwajcarii

Firma AliveCor działa zgodnie z Zasadami ramowymi UE-UK-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-UK-USA) oraz Zasadami ramowymi Swiss-UK-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności Szwajcaria-UK-USA) określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych zgodnie z Tarczą Prywatności. Firma AliveCor poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności pierwszeństwo mają zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z certyfikatem firmy AliveCor, należy odwiedzić witrynę http://www.privacyshield.gov.

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności firma AliveCor zobowiązuje się do rozpatrywania skarg związanych z prywatnością użytkownika oraz gromadzeniem lub wykorzystywaniem przez AliveCor jego danych osobowych wedle postanowień Tarczy Prywatności. Osoby z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące polityki Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z firmą AliveCor pod poniższym adresem kontaktowym.

privacy@alivecor.com.
AliveCor, Inc.
Attn. Privacy
189 Bernardo St., Ste. 100
Mountain View, CA 94043

Ponadto firma AliveCor zobowiązała się do przekazywania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności do BBB EU PRIVACY SHIELD, organizacji non-profit zajmującej się alternatywnym rozwiązywaniem sporów zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych oraz obsługiwanej przez Council of Better Business Bureaus (CBBB). Jeśli użytkownik nie otrzyma na czas potwierdzenia swojej skargi lub jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, powinien odwiedzić stronę www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę.

Należy pamiętać, że jeśli skarga nie zostanie rozwiązana za pośrednictwem tych kanałów, w ograniczonych okolicznościach dostępna może być wiążąca opcja arbitrażu przed panelem arbitrów Tarczy Prywatności.

Federalna Komisja Handlu ma jurysdykcję z organem egzekucyjnym w zakresie przestrzegania przez firmę AliveCor postanowień Tarczy Prywatności.

Zasady Tarczy Prywatności opisują odpowiedzialność firmy AliveCor za dane osobowe, które następnie przekazuje agentowi zewnętrznemu. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności firma AliveCor pozostaje odpowiedzialna za przekazanie danych osobowych stronom trzecim działającym jako agenci firmy, chyba że AliveCor będzie w stanie udowodnić, że nie była stroną wydarzeń, które doprowadziły do powstania szkód.

Należy pamiętać, że firma AliveCor może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych osób z UE i Szwajcarii zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności w odpowiedzi na żądania prawne władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa.


Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika oraz używane przez przeglądarki internetowe w celu dostarczania spersonalizowanych treści oraz zapamiętywania loginów i ustawień konta. Oprócz poprawy komfortu użytkowania firma AliveCor używa plików cookie i podobnych technologii w celach analitycznych i reklamowych. Użytkownik może zarządzać swoimi plikami cookie lokalnie, dostosowując ustawienia przeglądarki, lub może też zrezygnować z otrzymywania reklam ukierunkowanych za pośrednictwem plików cookie na stronie networkadvertising.org/choices lub aboutads.info/choices. Ponieważ nie ma jeszcze wspólnego zrozumienia sposobu interpretacji sygnałów „Nie śledź”, firma AliveCor nie jest w stanie odpowiadać na żądania „Nie śledź” z przeglądarek, natomiast monitoruje aktualizacje na ten temat i wróci do tej zasady po ustaleniu wspólnego standardu.


Łącza do stron zewnętrznych

Usługa AliveCor może zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich. Dostęp do linkowanych witryn internetowych oraz korzystanie z nich nie są regulowane niniejszą Polityką prywatności, lecz politykami prywatności tych witryn zewnętrznych. Firma AliveCor nie ponosi odpowiedzialności za praktyki informacyjne stosowane w witrynach zewnętrznych.


Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Firma AliveCor wdrożyła rozsądne środki ostrożności w celu ochrony gromadzonych przez nią informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. Należy pamiętać, że pomimo najlepszych starań naszej firmy żadne środki bezpieczeństwa danych nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa.

Użytkownik powinien podjąć własne kroki w celu zabezpieczenia się przed nieautoryzowanym dostępem do jego hasła, telefonu i komputera, między innymi poprzez wylogowywanie się po korzystaniu ze współdzielonego komputera, tworzenie mocnych haseł, których nie zna nikt inny oraz których nie można łatwo odgadnąć, a także przechowywanie swojego loginu i hasła w bezpiecznym miejscu. Firma AliveCor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone, skradzione lub skradzione hasła ani za jakąkolwiek aktywność na koncie użytkownika wynikającą z nieautoryzowanego działania związanego z hasłem.


Dostęp do danych osobowych użytkownika, ich przechowywanie i usuwanie

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich przesłanych danych osobowych oraz modyfikować je, logując się na swoje konto i aktualizując informacje w swoim profilu. Należy pamiętać, że kopie informacji, które zostały zaktualizowane, zmodyfikowane lub usunięte przez użytkownika, mogą być pewien czas widoczne na zapisanych w pamięci podręcznej lub zarchiwizowanych stronach Usługi. Dane osobowe użytkownika, w tym dane EKG, są przechowywane i dostępne na jego urządzeniu, jak również w chmurze.

Firma AliveCor przechowuj informacje związane z kontem użytkownika do momentu usunięcia konta. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z obsługą klienta pod adresem privacy@alivecor.com. Należy pamiętać, że usuwanie informacji o koncie może zająć trochę czasu, a firma AliveCor może je zachować ze względów prawnych lub w celu zapobiegania szkodom, w tym zgodnie z opisem w sekcji Jak udostępniane są informacje.


Jakie są dostępne opcje dotyczące promocyjnych i informacyjnych wiadomości e-mail?

Firma AliveCor może cyklicznie wysyłać użytkownikowi promocyjne lub informacyjne wiadomości e-mail. Użytkownik może zrezygnować z takiej komunikacji, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że przetworzenie próśb o rezygnację może zająć naszej firmie do 10 dni roboczych. Firma AliveCor może nadal wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczące jego konta lub wszelkich usług, o które prosił lub które było świadczone na jego rzecz.


Użytkownicy poniżej 18. roku życia

Usługi AliveCor nie są przeznaczone dla użytkowników poniżej 18. roku życia. Jeśli firma AliveCor odkryje, że użytkownik poniżej 18. roku życia przekazał jej swoje dane osobowe, nasza firma usunie takie informacje ze swoich systemów.


Przepisy dotyczące prywatności w stanie Kalifornii.

Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA), która wymaga on naszej firmy powiadomienia mieszkańców stanu Kalifornia, że mają prawo:

Więcej informacji na temat: źródeł, z których gromadzimy dane osobowe, można znaleźć powyżej w sekcji „Informacje, które firma AliveCor gromadzi na temat użytkownika"; celi biznesowych i handlowych, dla których zbieramy dane osobowe, można znaleźć powyżej w sekcji „Jak firma AliveCor wykorzystuje dane użytkownika"; kategorii odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane lub sprzedawane, można znaleźć powyżej w sekcji „Jak firma AliveCor udostępnia dane użytkownika".

Firma AliveCor nie sprzedaje żadnych danych osobowych gromadzonych od użytkowników podczas korzystania przez nich z Usługi AliveCor.

W witrynie internetowej AliveCor używane są pliki cookie, które gromadzą i udostępniają informacje zbierane z przeglądarki internetowej użytkownika w celu targetowania behawioralnego, które w ramach CCPA jest traktowane jako „sprzedaż” . Nie będzie tego robić, jeśli użytkownik kliknie w witrynie łącze „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”. Ponadto użytkownik może zrezygnować z gromadzenia jego danych na potrzeby reklam behawioralnych, odwiedzając stronę networkadvertising.org/choices lub aboutads.info/choices.

Aby złożyć wniosek w ramach kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów albo w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności lub praktyk AliveCor, prosimy o kontakt na adres privacy@alivecor.com.


RODO — prawa dla użytkowników z EOG i możliwości AliveCor w przypadku użytkowników z całego świata

Jakie są moje prawa? Osoby znajdujące się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. AliveCor zapewni możliwość korzystania z pewnych praw wszystkim swoim użytkownikom z całego świata, w tym:

Firma AliveCor traktuje zgodę użytkownika jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w następujących celach:

Ponadto firma AliveCor przetwarza dane osobowe w oparciu o swoje zobowiązania umowne do świadczenia Usługi zgodnie z opisem w sekcji „Jak firma AliveCor wykorzystuje dane użytkownika”, w tym:

W niektórych przypadkach AliveCor może przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązkiem prawnym lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby.

W przypadku użytkowników z EOG wyłącznie zgodnie z wymaganiami RODO można wyłączyć przechowywanie lokalne i w chmurze poprzez przejście do ustawień i ustawienie przełącznika w pozycji „Wyłączono”. Jeśli użytkownik wyłączy tę funkcję, żadne dane EKG nie będą przechowywane ani w chmurze, ani na jego urządzeniu, a AliveCor nie będzie w stanie odzyskać tych danych i nie będzie wysyłać raportów, na przykład raportów miesięcznych w ramach usług Premium.

Niniejsza Polityka prywatności może nie mieć zastosowania do wszystkich użytkowników z EOG. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do użytkowników z EOG korzystających z Usług pod kierunkiem lekarza oraz w przypadku, gdy lekarz i pacjent zawarli między sobą umowę obejmującą korzystanie z Usług. W takim przypadku lekarz lub jego instytucja kontroluje dane zgromadzone za pośrednictwem usługi KardiaMobile i Aplikacji, a zastosowanie będzie miała polityka prywatności lekarza lub jego instytucji, a nie niniejsza Polityka prywatności.

Dane użytkowników z EOG wprowadzone przez dostawców usług medycznych korzystających z KardiaPro są kontrolowane przez świadczeniodawcę, a nie firmę AliveCor, oraz podlegają polityce prywatności dostawcy usług medycznych, nie niniejszej Polityce prywatności. Wszystkie inne dane użytkowników z EOG gromadzone za pośrednictwem Usługi podlegają niniejszej Polityce prywatności, w ramach której firma AliveCor jest Administratorem danych.

Jak mogę korzystać z moich indywidualnych praw? Użytkownicy AliveCor, których dane podlegają niniejszej Polityce prywatności, znajdujący się na całym świecie, mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz aktualizować je w następujące sposoby:

posiadacze kont mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i aktualizować je za pośrednictwem ustawień konta na platformie AliveCor;

posiadacze kont mogą skorzystać z przysługującego im prawa do usunięcia danych i przenoszenia danych, kontaktując się z przedstawicielem administratora danych AliveCor pod adresem privacy@alivecor.com.

AliveCor nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników, którzy nie tworzą kont AliveCor.

Należy pamiętać, że AliveCor może zażądać od użytkownika dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości, zanim ujawni mu jakiekolwiek dane osobowe lub dotyczące konta.


Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących praktyk naszej firmy w zakresie prywatności prosimy o kontakt na adres privacy@alivecor.com.

AliveCor, Inc.
Attn. Privacy
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

Jeśli użytkownik jest klientem z EOG i nie może skontaktować się z AliveCor w sprawie Twojego problemu, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych, ma prawo skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.


Zmiany w niniejszej Polityce

Niniejsza Polityka jest aktualna od podanej powyżej daty wejścia w życie. Firma AliveCor może od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę, Zaleca się więc jej okresowe przeglądanie pod kątem wprowadzonych zmian. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki są publikowane w Usłudze. Jeśli firma AliveCor wprowadzi jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce, które w istotny sposób wpłyną na praktyki firmy w odniesieniu do wcześniej zgromadzonych danych osobowych użytkownika, firma AliveCor dołożymy wszelkich starań, aby z wyprzedzeniem powiadomić użytkownika o takiej zmianie.