AliveCors sekretesspolicy

GILTIG FRÅN OCH MED: 30 april 2020

Välkommen till AliveCor! Denna sekretesspolicy (“Policy”) beskriver hur AliveCor, Inc. (“vi”, “oss” eller “vår”) samlar in, använder och offentliggör information som vi inhämtar om din användning av webbplatsen alivecor.com (“Webbplatsen”), Kardia™ (“Appen”), programvaran KardiaPro™ (“KardiaPro”), gemensamt “Tjänsten”, inklusive information som vi samlar in från de AliveCor-enheter (till exempel KardiaMobile®) du ansluter till en mobil enhet där Appen körs.

Gäller denna Policy dig?


Vilken information vi samlar in om dig. Vi samlar in information direkt från dig, från enheter och tredjepartstjänster som du ansluter samt automatiskt via din användning av vår Tjänst.

När du skapar, uppdaterar eller lägger till information i din profil. När du registrerar dig för att använda Tjänsten samlar vi in de personuppgifter du tillhandahåller oss, inklusive namn, e-postadress, lösenord, kön, längd, och födelsedag. Vi samlar även in eventuell ytterligare information som du väljer att lägga till i profilen, inklusive: vikt, kroppsmasseindex (BMI), om du är rökare eller icke-rökare, medicinska tillstånd, information om läkemedel som du tar, patient-ID och aktivitetsnivåer.

Vi samlar in ytterligare information från enheter som du ansluter till Appen:


Hur vi använder din information

Vi behandlar din information, inklusive dina personuppgifter, i följande syften:


Hur vi delar din information. Vi kan komma att dela din information, inklusive personuppgifter, enligt följande:


Information om Privacy Shield (sköld för skydd av privatlivet) för användare i EU och Schweiz

AliveCor uppfyller ramverket Privacy Shield för skydd av privatlivet i EU, UK och USA och ramverket Privacy Shield för skydd av privatlivet i Schweiz, UK och USA som det beskrivs av USA:s handelsdepartement (Department of Commerce) angående insamling, användning och bevarande av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz till USA i enlighet med skölden för skydd av privatlivet. AliveCor har bekräftat till handelsdepartementet att vi följer principerna för Privacy Shield. Om det föreligger någon konflikt mellan villkoren i denna Sekretesspolicy och principerna för Privacy Shield ska Privacy Shield-principerna gälla. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering kan du besöka http://www.privacyshield.gov.

I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar sig AliveCor att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av din personliga information i enlighet med Privacy Shield. Enskilda personer i EU, Storbritannien och Schweiz med frågor eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy ska först kontakta AliveCor på nedanstående adress.

privacy@alivecor.com.
AliveCor, Inc.
Attn. Privacy
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

AliveCor har vidare åtagit sig att hänvisa olösta klagomål om integritet enligt Privacy Shield-principerna till BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke vinstdrivande, alternativ leverantör av tvistlösning i USA som drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får en bekräftelse på mottagande av ditt klagomål i tid eller om ditt klagomål inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt kan du besöka www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ för mer information och för att anmäla ett klagomål.

Observera att om ditt klagomål inte hanteras genom dessa kanaler kan det under vissa omständigheter finnas möjlighet till ett bindande skiljedomsförfarande inför en Privacy Shield-panel.

USA:s federala handelskommission (Federal Trade Commission) har jurisdiktion med rättsvårdande behörighet över AliveCors efterlevnad av Privacy Shield.

Privacy Shield-principerna beskriver AliveCors ansvarsskyldighet för personuppgifter som senare överförs till tredjepartsombud. I enlighet med Privacy Shield-principerna är AliveCor fortsatt ansvarigt för överföringen av personuppgifter till tredje parter som agerar som våra ombud såvida inte vi kan bevisa att vi inte var en part i de händelser som gett upphov till skadorna.

Observera att AliveCor kan behöva offentliggöra personuppgifter för enskilda i EU och Schweiz i enlighet med Privacy Shield som svar på rättslig begäran från offentliga myndigheter, inklusive att tillgodose krav om nationell säkerhet och brottsbekämpning.


Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och som används av webbläsare för att leverera personanpassat innehåll och komma ihåg inloggningsuppgifter och kontoinställningar. Förutom för att förbättra användarupplevelsen använder vi cookies och liknande teknik för analyser och annonseringssyften. Du kan hantera dina cookies lokalt genom att justera dina webbläsarinställningar, eller genom att välja bort riktad annonseringen via cookies på networkadvertising.org/choices eller aboutads.info/choices. Eftersom det ännu inte finns någon gemensam överenskommelse av hur man ska tolka Do Not Track-signaler har vi inte möjlighet att svara på Do Not Track-begäran från webbläsare, men vi övervakar utvecklingen och uppdaterar denna policy när en gemensam standard har upprättats.


Tredjepartslänkar

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. All åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser omfattas inte av denna Sekretesspolicy, utan där gäller sekretesspolicyerna för dessa tredjepartswebbplatser. Vi är inte ansvariga för hur information hanteras på sådana tredjepartswebbplatser.


Säkerhet för min personliga information

Vi har genomfört rimliga åtgärder för att skydda den information vi samlar in, från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, offentliggörande, ändring och förstöring. Observera att trots våra ansträngningar kan inga säkerhetsåtgärder garantera datasäkerheten.

Du bör vidta åtgärder som skydd mot obehörig åtkomst till ditt lösenord, din telefon och din dator genom att, bland annat, logga ut när du har använt en delad dator, välja ett säkert lösenord som ingen annan känner till eller enkelt kan gissa och att hålla inloggningsuppgifter och lösenord privata. Vi har inget ansvar för borttappade, stulna eller komprometterade lösenord eller för aktiviteter på ditt konto via obehörig lösenordsaktivitet.


Åtkomst till, förvaring av och borttagning av min personliga information

Du får åtkomst till och kan ändra den personliga information du har angett genom att logga in på ditt konto och uppdatera din profilinformation. Observera att kopior av information som du har uppdaterat, modifierat eller tagit bort kanske fortfarande visas på cachelagrade eller arkiverade sidor av Tjänsten under en tid. Dina personuppgifter inklusive EKG-data lagras och är tillgängliga på din enhet och i molnet.

Vi lagrar information som är kopplad till ditt konto till dess att ditt konto raderas. Du kan när som helst radera ditt konto genom att kontakt kundtjänst på privacy@alivecor.com. Observera att det kan ta ett tag att radera din kontoinformation, och vi kan komma att bevara den av rättsliga skäl eller för att förhindra skada, inklusive enligt beskrivningen i avsnittet Hur vi delar din information.


Vilka alternativ har jag i fråga om e-postmeddelanden med kampanjer och information?

Vi kan komma att skicka dig e-postmeddelanden med kampanjer eller information då och då. Du kan välja bort sådan kommunikation genom att följa instruktionerna för att göra det som finns i e-postmeddelandet. Observera att det kan ta upp till 10 arbetsdagar för att hantera begäran om att inte få e-postmeddelanden. Vi kan fortfarande komma att skicka dig e-postmeddelanden om ditt konto eller om tjänster som du har begärt eller mottagit av oss.


Användare under 18 år

Våra tjänster är inte utformade för användare under 18 års ålder. Om vi upptäcker att en användare som är under 18 har tillhandahållit oss personlig information, raderar vi sådan information från våra system.


Dina rättigheter till integritet i Kalifornien.

Denna Sekretesspolicy uppfyller Kaliforniens lag om konsumentintegritet (California Consumer Privacy Act, CCPA), som kräver att vi meddelar boende i Kalifornien om att man har rätt att:

Mer information om från vilka källor vi samlar in personlig information hittar du i ovanstående avsnitt med rubriken “Vilken information vi samlar in om dig", information om i vilka verksamhetsmässiga och kommersiella syften vi samlar in din personliga information hittar du i ovanstående avsnitt med rubriken “Hur vi använder din information", information om kategorier av mottagare med vilka personlig information delas eller säljs till hittar du i ovanstående avsnitt med rubriken “Hur vi delar din information".

Vi säljer ingen personlig information som samlats in från din användning av AliveCor-tjänsten.

Vi använder cookies på vår webbplats som samlar in och delar information som samlats in från din webbläsare för beteendeanpassning vilket räknas som “försäljning” enligt CCPA. Vi gör inte detta om du klickar på länken “Do Not Sell My Personal Information” (Sälj inte min personliga information) på webbplatsen. Dessutom kan du välja bort all insamling av dina data för beteendeannonsering genom att besöka networkadvertising.org/choices eller aboutads.info/choices.

Om du vill göra en begäran enligt California Consumer Privacy Act eller om du har frågor eller problem med vår Sekretesspolicy eller våra metoder är du välkommen att kontakta oss på privacy@alivecor.com.


GDPR – rättigheter för användare i EES och AliveCors kapacitet för användare i hela världen

Vilka rättigheter har jag? Enskilda personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har särskilda rättigheter i fråga om sina personuppgifter. AliveCor tillhandahåller möjligheter att utöva dessa särskilda rättigheter till alla våra användare runt om i hela världen, inklusive:

Vi behöver ditt medgivande som rättslig grund för behandling av personuppgifter för följande syften:

Vidare behandlar vi dina personuppgifter enligt våra avtalsförpliktelser för att tillhandahålla dig Tjänsten enligt beskrivningen i avsnittet “Hur vi använder din information”, inklusive:

I vissa fall kan AliveCor behandla personlig information i enlighet med en rättslig förpliktelse eller för att skydda dina eller någon annans vitala intressen.

Endast för EES-användare och enligt kraven i GDPR kan du stänga av lokal och molnbaserad lagring genom att gå till inställningar och ställa omkopplaren i läget “av” Om du stänger av den här funktionen lagras inga av dina EKG-data varken i molnet eller på din enhet, och AliveCor kan inte återvinna dessa data och skickar inga rapporter, till exempel månadsrapporter i premiumtjänster.

Denna Sekretesspolicy kanske inte gäller för alla EES-användare. Denna Sekretesspolicy gäller inte för EES-användare som använder Tjänsterna efter anvisning av en läkare och där läkaren och patienten har en överenskommelse som omfattar användningen av Tjänsterna. I sådant fall är läkaren eller dennas institution personuppgiftsansvarig för data som samlas in från/av KardiaMobile och Appen, och läkarens eller dennas institutions sekretesspolicy gäller, och inte denna Sekretesspolicy.

EES-användares data som matas in av vårdgivare med hjälp av KardiaPro kontrolleras av vårdgivaren och inte av AliveCor, och för dessa gäller vårdgivarens sekretesspolicy, och inte denna. För alla andra data om användare i EES som samlas in via Tjänsten gäller denna Sekretesspolicy där AliveCor är Personuppgiftsansvarig.

Hur kan jag utöva mina enskilda rättigheter? AliveCor-användare vilkas data omfattas av denna Sekretesspolicy i hela världen kan få åtkomst till och uppdatera sin personliga information enligt följande:

Kontoinnehavare kan få tillgång till och uppdatera sin personliga information via sina kontoinställningar i AliveCor-plattformen.

Kontoinnehavare kan utöva sina rättigheter till radering av data och dataportabilitet genom att kontakta AliveCors personuppgiftsansvarig representant på privacy@alivecor.com.

AliveCor bevarar ingen personlig information från användare som inte skapar AliveCor-konton.

Observera att AliveCor kan komma att begära ytterligare information från dig för att verifiera din identitet innan vi avslöjar någon personlig information eller kontoinformation.


Kontakta oss

Om du har frågor om våra integritetsskyddsrutiner kan du kontakta oss på privacy@alivecor.com.

AliveCor, Inc.
Attn. Privacy
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

Om du är kund i EES och inte kan nå AliveCor med ovan angivna kontaktinformation angående ditt problem har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.


Ändringar av denna Policy

Denna Policy är aktuell det datum som anges ovan efter Giltig från och med. Vi kan komma att ändra denna Policy då och så, så kom ihåg att kontrollera den regelbundet. Vi publicerar eventuella ändringar av denna Policy i vår Tjänst. Om vi gör ändringar i denna Policy som materiellt påverkar våra rutiner i fråga om den personliga information vi tidigare har samlat in från dig, kommer vi att göra vårt bästa för att meddela dig i förväg om sådan förändring.